Privacyverklaring

Oh Belle Fotografie, gevestigd aan Meikade 89, 6744 TC in Ederveen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.ohbelle.nl
Meikade 89
6744 TC Ederveen
+628743742

Corine Nap is de Functionaris Gegevensbescherming van Oh Belle Fotografie. Zij is te bereiken via corine@ohbelle.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Oh Belle Fotografie verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt in correspondentie en telefonisch
 • Bankrekeningnummer voor het afhandelen van facturen

Bovenstaande gegevens worden verzameld met de wettelijke grondslag toestemming: De betrokkene heeft toestemmingen gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden. Met als doel het kunnen uitvoeren van mijn diensten als Fotograaf.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Oh Belle Fotografie verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou.

 • Mogelijk foto’s die als zeer privé bestempeld worden.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Oh Belle Fotografie verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Om bij problemen bij jullie opslag van de foto’s jullie back-up foto’s te kunnen leveren.

Geautomatiseerde besluitvorming

Oh Belle Fotografie neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Oh Belle Fotografie) tussen zit. Oh Belle Fotografie gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: n.v.t.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Oh Belle Fotografie bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens.

 • Personalia: Zolang je gebruik maakt van mijn diensten
 • Adres: Zolang je gebruik maakt van mijn diensten
 • Klantdossier: Zolang je gebruik maakt van mijn diensten
 • Inactieve klantendossiers worden na 7 jaar (wettelijke termijn bewaren administratie) verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Oh Belle Fotografie verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Oh Belle Fotografie blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Oh Belle gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. 

Wij hebben Google Analytics conform de privacywetgeving ingericht zodat er geen toestemming vooraf van de gebruiker nodig is.

Oh Belle heeft een bewerkersovereenkomst met Google. Google Analytics cookies houden je surfgedrag op www.ohbelle.nl bij zodat wij op basis van die informatie de website kunnen verbeteren voor gebruikers. Deze statistieken zijn anoniem en niet te herleiden tot een bepaalde persoon of gebruiker. De cookies worden niet gebruikt voor advertenties of andere commerciële doeleinden.

Verder wordt vanuit het Analytics account van Oh Belle geen informatie gedeeld met Google of andere partijen. Het Analytics cookie blijft 30 dagen geldig.

 • Cookie: Google Analytics
 • Naam: _utma
 • Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
 • Bewaartermijn: 30 dagen

Als je het script van Analytics liever wilt blokkeren dan kun je de opt-out plugin voor Google Analytics (opent nieuwe tab) downloaden. Met deze plugin telt jouw bezoek niet meer mee in de statistieken van alle websites die Google Analytics gebruiken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Oh Belle Fotografie en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar corine@ohbelle.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Oh Belle Fotografie wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Oh Belle Fotografie neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via corine@ohbelle.nl. Oh Belle Fotografie heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen.

 • Mijn klantmanagementsysteem, boekhoudprogramma, computer, smartphone en tablet zijn beveiligd met wachtwoorden
 • TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

Oh Belle Fotografie is gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.